God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen RUNG

Styrelsen
Ordförande; Linda Lundqvist
Vice ordförande; Jenny Gustavsson
Kassör; Kurt Magnusson
Sekreterare; Britt-Inger Hedström Lundqvist
Ledamot; Tomas Larsson
Ledamot; Marita Martinell

 

RUNG kommer att verka för:
RResande/romer
U: med fokus på de Unga och språket
N: Resande som Nyss insett att det är resande
G: och självklart för alla Gamla Resande/romer

————————————————————————————————————–

Föreningen RUNGs inriktning

Föreningens syfte är att verka för resandefolkets fortlevnad, och för att hjälpa unga resande/romer att föra vidare språktraditionen. Föreningen ämnar också verka för att resande i Sverige och norden ska kunna träffas.

Vi vill att resande/romska barns uppväxt tas på allvar, och att de får allt det som barnkonventionen påbjuder.

Vi vill också vara en plattform för alla nya resande som har hittat tillbaka till sin rötter och välkomna dem i in resandefolkets gemenskap.

I RUNG tar vi hänsyn till alla resande, oavsett ålder, vi ser gärna att gamla resande/romer finns med oss som förebilder, men kommer att jobba mycket med ungdomarna.

Vi motsätter oss all form av rasism, oavsett vem den riktar sig mot, och vi tar ställning för en resandekultur där alla sunda familjekonstellationer räknas.

HBTQ-frågor är viktiga för oss, eftersom många resande har svårt att komma ut.

Vi jobbar också för de resandebarn som staten tvångsomhändertagit, både förr och nu. Det är viktigt att alla resandebarn ska ha rätt till sin kultur, och sitt språk.

Vi är religiöst och politiskt obundna.

 

Annonser

RUNG samarbetar med magasin DIKKO

Föreningen RUNG fick tidigt frågan om att samarbeta med magasin DIKKO och styrelsen bestämde sig för att vara en del i detta.

Idag finns magasin DIKKO på nätet, facebook och på instagram.

Föreningen RUNG har funnits med under hela processen och hjälp och stöttat på de sätt som vi som förening har kunnat.

Vi är i dag mycket stolta över att ha fått vara med på den resa som DIKKO med sin redaktion gjort från en idé till ett faktiskt magasin. Och ser fram emot den fortsatta resan med DIKKO och ett fortsatt samarbete.

 

Romhjälpen, RUNG Västra Götaland

11540967_10154422313823521_564663066_n

Romhjälpen har numer sitt säte i Borås hos RUNG Västra Götaland.
RUNG Västra Götalands Romhjälpen är ett samarbetsprojekt som går ut på att hjälpa utsatta romer. Projektet kommer till att börja med gå ut på att samla in pengar till de mest behövande romerna. En del av dessa finns i Sverige, andra på soptipparna i sina hemländer eller i byarna. Tanken är att så småningom rikta insatserna till en by, där vi kan vara med och hjälpa till att bygga upp en skola. Idag samarbetar vi med redan etablerade insatser i Rumänien. Kunskap är utvägen ur ett utanförskap.

Vill du att din hjälp ska gå till det egna landet?
Vi planerar att fortsätta att hjälpa i det egna landet.

Glöm inte att en gåva till de som sitter utanför våra affärer, din gåva kan göra stor skillnad.

Hjälp oss att hjälpa!
Bg: 187-6515 eller swicha på 076 777 63 65 märk med ROM

Kontaktperson Kurt Magnusson

Mail; resandefolk@gmail.com

I Styrelsen för RUNG Västra Götaland finns

Ordförande
Britt-Inger Hedström Lundqvist

Kassör och vice ordförande
Kurt Magnusson

Sekreterare
Samaritianca Constantin

Ledamot
Marita Martinell

RUNG VG har funnits sedan 2014

Gå in och gilla oss på fb @romprojektet

Bilden kan innehålla: 1 person, står och text

RUNGs årsmöte i Vänersborg

yngsta medlemmen

RUNGs yngsta medlem Cornelis, Lilla Karln 2,5 månad med sin mamma Tintin på årsmötet i Vänersborg

 • Mötet öppnas
 • Val av mötesordförande
  Linda Lundqvist
 • Val av protokollförare
  Britt-Inger Hedström Lundqvist
 • Val av justerare
  Hasse Lindberg
 • Val av rösträknare
  Ann-Sofi Svensson
 • Är möte stadgeenligt utlyst
  Ja
 • Godkännande av dagordningen
  Dagordningen godkändes med ändringen att övriga frågor lades till
 • Årsredovisningen/ Verksamhetsberättelsen
  Redovisades och godkändes av medlemmarna
  Se redovisningen nedan
 • Revisorernas berättelse
  Redovisades och godkändes av medlemmarna
 • Ansvarsfrihet
  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av medlemmarna
 • Motioner och förslag
  Inga
 • Val av poster i styrelsen
  Ordförande, Kassör, Ledamöter, Revisorer, Valberedning
  Sittande styrelse valdes om och medlemmarna röstade, under övriga frågor, i enlighet med förra årets årsmöte att styrelsen ska sitta i fem år.
 • Övriga frågor
  Medlemmarna röstade för att styrelsen sitter, från och med i år, och fem år framåt. Om någon i styrelsen inte vill vara kvar eller om någon entledigas från sin post (enligt de stadgar som finns) kommer ingen ny väljas in för än om fem år, 2023. Det vill säga så länge antalet styrelseledamöter är minst tre. Om styrelsen består av under tre personer ska nyval utlysas och styrelsen agera valberedning för det kommande valet.
 • Mötet avslutas

Närvarade på årsmötet från styrelsen
Linda Lundqvist, ordförande
Kurt Magnusson, kassör
Britt-Inger Lundqvist, sekreterare
Marita Martinell, Ledamot

Frånvarande
Tomas Larsson, ledamot
Jenny Gustavsson, vice ordförande

Årsmötet hölls i Vänersborg 2018-07-14 klockan 12.00

Vi tackar Åsa och Marita som hade fixat med lokalen och den goda maten.

Verksamhetsberättelse för 2017

RUNG representerar och finns/har funnits med under 2017 i bland annat i dessa sammanhang:

 1. Arbetsgruppen ”Sekretariatet för romska frågor”
 2. URs dialoggrupp för minoriteten romer/nationella minoriteter
 3. Referensgrupp om ras-/etnisk profileringsstudie
 4. URs tv-program där Kurt finns med i UR De nationella minoriteterna programmet heter ”Romernas historia”
 5. Referensgrupp Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)
 6. Referensgrupp, Vi är romer Umeå
 7. Olika dialogmöten rörande våra frågor i de olika kommuner som vi är representerade inom föreningen
 8. Romska rådet, Borås
 9. Västerbottens landsting, nationella minoriteter/minoriteten romer
 10. Skellefteå kommun, Nationella minoriteter/minoriteten romer
 11. Romhjälpen, hjälper EU migranter
 12. RUNG finns med i bokprojektet Dinglarens väg, metoden
 13. Medförfattare i boken ”Hör detta och lyssna till det”. Tanken med boken är att den ska ut i skolorna och till en bred allmänhet. Boken är en uppföljare till ”Om detta må ni berätta”. Böckerna ges ut av Levande historia. ”Hör detta och lyssna till det” har texter som handlar om tex, barn på flykt, strukturell rasism och aktuell migrationspolitisk. RUNGs text handlar om, politik, strukturell rasism, omhändertagande av barn med referenser till 30-40 talet och dagens romska EU-migranter.
 14. Utställningen ”Vi är romer” i Umeå
 15. Filminspelning om steriliseringarna, Boverket
 16. Skrivit i olika tidningar och varit aktiva i debatten rörande våra frågor
 17. Gatutidningen Dik Manusch (lades ner 2017/2018)
 18. Littfest
 19. Romernas nationaldag och Resandefolkets dag i olika delar av landet
 20. RomArchive: Sweden Institutet för språk och folkminnen
 21. Utbildning tillsammans med Rättighets centrum, Sensus. Antiziganism och makt.
 22. Utbildning Bohusläns museum, Resandefolket utställning.
 23. Utbildning Karlstad kyrka, försoningsbudkavlen.
 24. Utbildning av vårdpersonal om minoriteten romer
 25. Föreläsningar och utbildningar i olika delar av landet
 26. Som opinionsbildare bla. för att resandebarnen ska få en ursäkt av staten för den behandling de utsattes för under 30-40 talet, att regeringen ska tillsätta en sanningskommission, i debatten om EU migranterna mm
 27. RUNG finns med i många olika sammanhang för att motverka rasism och främlingsfientlighet i olika delar av landet

Nu gör vi ett nytt försök med RUNGs årsmöte

Den här gången är alla välkomna lördagen den 14 juli klockan 12,00
Residensgatan 7, Vänersborg.

Vi bjuder på en matbit och kaffe, så anmäl er innan så vi vet hur mycket vi ska beställa. resandefolk@gmail.com eller kontakta Kurt

123

Föreningen RUNG Årsmöte 2018-07-014 kl 12.00

§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av protokollförare
§ 4 Val av justerare som tillsammans med ordföranden och sekreteraren ska justera protokollet
§ 5 Val av rösträknare
§ 6 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
§ 7 Godkännande av dagordningen
§ 8 Framläggande av styrelsens årsredovisning
§ 9 Framläggande av revisorernas berättelse
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§ 12 Val av ordförande
§ 13 Val av kassör
§ 14 Val av övriga ledamöter
§ 15 Val av revisorer
§ 16 Val av valberedning
§ 17 Mötets avslutande

Vänersborg

Välkommen önskar styrelsen RUNG

Ordförande; Linda Lundqvist
Vice ordförande; Jenny Gustavsson
Kassör; Kurt Magnusson
Sekreterare; Britt-Inger Hedström Lundqvist
Ledamot; Tomas Larsson
Ledamot; Marita Martinell

Romernas internationella dag den 8 april

kurt

Foto Kurt Magnusson utställningen ”Vi är romer” i Borås.

Text Britt-Inger och Linda Lundqvist:

Romernas nationaldag firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971.

Romerna själva firar på olika sätt sin dag världen över. I Sverige har fler och fler kommuner börjat flagga med den romska flagga den 8 april medan olika institutioner skapar arrangemang kring dagen. Men okunskapen om minoriteten romer i Sverige är fortfarande stor och fördomarna är många.

Romerna har inget ”eget” land utan bor på alla världens kontinenter. Trots detta finns det flera gemensamma symboler som man enats kring. En av dessa är den romska nationaldagen som firas världen över den 8 april.

Romer har funnits i Sverige sedan 1500-talet. I Sverige bor cirka 50.000 romer som delas romerna in i fem grupper:

Resandefolket som var den första gruppen som kom till Sverige, svenska romer, finska romer, utomnordiska romer och nyanlända romer. Sedan år 2000 är minoriteten romer en av Sveriges nationella minoriteter tillsammans med Samer som också är ett urfolk, Sverigefinnar, Tornedalingar och Judar.

1971 var det en konferens om romernas framtid

Fjorton länder representerades och samlades i London den 7-12 april 1971 tillsammans med en delegation från Indien, Världskyrkorådet och representanter från forna Sovjetunionen för att diskutera romernas framtid. Initiativtagare för denna allra första internationella romska kongressen var Grattan Puxon, Donald Kenrick, Mateo Maximoff och Jarko Jonavovic med flera.

Flagga morkDet beslutades under den kongressen att 8 april skulle vara romernas internationella dag (nationaldag). De blågröna färgerna i flaggan hade antagits vid en kongress i Bukarest redan 1933 men för att understryka romernas historiska koppling till Indien enades man om att lägga till ett hjul. Det röda hjulet symboliserar vandringen från Indien och romernas framåtskridande. Den blå färgen symboliserar himlen (andliga värden) och den gröna färgen symboliserar jorden. Nu antogs även en nationalhymn Gelem, gelem  (Jag vandrade och vandrade), melodin är traditionell och texten är skriven av Jarko Jovanovic.

Nationaldagen firas av allt fler

8 april är en viktig dag för romer från olika grupper och länder och firandet av dagen växer för varje år. Det är en dag med glädje med skratt, information, synliggörande och gemenskap men också en dag för eftertanke och om tankar om den kommande framtiden. År 2000 utropade International Romani Union Romanistan som romernas transnationella hemland, utan krav på territorium. Man kan säga att hela världen är romernas hemland, romerna är ett folk utan land och utan gränser.

RUNG summan av dess medlemmar

Föreningen RUNG är en förening för resandefolket.

Vi som startade föreningen tyckte att det saknades ett forum for resande att mötas och hitta på saker tillsammans. Vi ville ha en förening som var till för alla resande som ville och deras familjer.

Under åren har den växt till en ganska stor förening med många självständiga delar, precis som vi från början önskade. Barnperspektivet har alltid varit viktigt, men vi jobbar även med andra frågor, till exempel släktforskning och mot antiziganism.

RUNG har alltid varit produkten av våra medlemmar. Någon får en idé, de andra hejar fram den, och sen kör vi.

Kurt Magnusson är en av dem som fick mig att vilja starta föreningen. Han blev omhändertagen av staten som barn på grund av att han var resande och lever nu som pensionär mot alla odds ett liv med familj och vänner. Alla andra som suttit på barnhemmen med honom var döda. Den informationen Kurt sitter på är på många sätt unik. Och hans historia var inte berättad. En av de första uppgifter föreningen åtog sig var att prata med Kurt, och andra resande som haft liknande liv, och skrivit om det.

Ingen från myndighetshåll varit intresserad av om det gått bra för barnen som staten ansåg sig ”räddat” från att leva med sina resandeföräldrar. Kurt berättade deras historia, utan förskönande omskrivningar. Kurt har med åren blivit min vän, och är föreningens kassör. Hans historia finns bland annat att läsa i vår blogg, och i boken ”Vorsnos drom”. Boken ”Vorsnos drom” består av historia och resandeberättelser och föreningen har aktivt varit en del i framtagandet av boken.

För styrelsen så har resandekulturen alltid varit viktig, och vi drivs alla av en känsla för rättvisa och en stolthet över att trots statens enträgna försök att utrota oss som folk, så står vi ändå kvar. Därför har vi också agerat när vi har sett liknande åtgärder från myndighetshåll mot de rumänska romer som kommer hit idag. Föreningen RUNG har stridit för deras barns rätt till skolgång och för att barnkonventionen ska gälla även för romska barn i Sverige.

Barns rättigheter är en passion för alla i styrelsen. Barn är en viktig del av vår kultur, och barn är alltid välkomna var vi än befinner oss. Oavsett om vi har resandeträffar, arkeologiska utgrävningar eller styrelsemöten så finns de alltid där.

Därför har det blivit särskilt vildsinta diskussioner de gånger någon uppmärksammat barn som far illa. Det har gällt resandebarn som blivit mobbade i skolan, EU-migranters barn som inte haft mat för dagen, flyktingbarn som inte haft kläder, eller barn med funktionshinder som inte fått den hjälp de behöver. Föreningen RUNG står alltid på barnens sida. Och det har vi till stor del Kurt att tacka för.

Vi var några vänner från hela landet, som ville göra något tillsammans. Kanske göra skillnad, och ha roligt. Vi ville slåss för det som var rätt och det som var rimligt och få oss ett gott skratt på vägen. En eller två gånger per år har vi anordnat resandeträffar där folk från hela landet har träffats och umgåtts tillsammans.

Det har blivit några fighter, och en hel del skratt. Genomgående har föreningens arbete präglats av spontanitet och en vilja att göra gott.

Fighterna har mestadels varit med politiker, opinionsbildare och andra människor som kan få för sig att säga saker de inte riktigt har täckning för.

Föreningen RUNG har alltid varit kritisk till stora tyckare som inte har förstånd nog att fråga de människor det berör innan de skaffar sig en tvärsäker åsikt om saker. Föreningen RUNG är till för de människor som lever i verkligheten, inte de som beslutar om den.

Linda Lundqvist är ordförande i föreningen RUNG


Fakta

RUNG kommer att verka för:
RResandefolket
U: med fokus på de Unga och språket
N: Resande som Nyss insett att det är resande
G: och självklart för alla Gamla Resande