Minnesanteckningar, Regeringskansliets romska referensgrupp 20 maj, 2014

2014-06-02

Arbetsmarknadsdepartementet

Enheten för diskrimineringsfrågor

Minnesanteckningar från möte med Regeringskansliets romska referensgrupp 20 maj, 2014

Närvarande:

Från referensgruppen: Angelina Dimiter-Taikon, Baki Hasan, Elvis Stan, Jon Pettersson, Lars Demetri, Marian Wydow, Mario Hässledal, Robert Brisenstam, Rosario Ali, Rosita Grönfors, Rosmarie Axelsson och Stefano Kuzhicov.

Från Arbetsmarknadsdepartementet: Andrés Zanzi och Maria Engvall
———————————————————————————–
Introduktion och genomgång av dagordningen

Maria Engvall hälsade deltagarna välkomna till mötet som var det andra mötet med hela referensgruppen. Hon berättade att Charlotta Wickman, tidigare chef vid Enheten för diskrimineringsfrågor vid Arbetsmarknadsdepartementet, lämnat sin tjänst föregående vecka och numera är administrativ chef vid departementet.

På förslag från referensgruppen ströks vissa punkter på den föreslagna dagordningen för att frigöra tillräckligt med tid för de viktigaste frågorna.

Deltagare vid mötet föreslog även att Arbetsmarknadsdepartementet anordnar fler referensgruppsmöten per år och att de läggs i anslutning till en helg så att fler kan medverka i det romska förmötet. Frågan om fler möten togs upp vid det senaste referensgruppsmötet. Därefter beslutades att antalet möten med hela referensgruppen ökas från 1 till 2 möten per år. Därutöver ska 1-2 fokusmöten per år anordnas om särskilda frågor. Arbetsmarknadsdepartementet gör, precis som tidigare, bedömningen att behovet av att träffa referensgruppen täcks av nuvarande upplägg. Däremot kommer referensgruppsmötena enligt deltagarnas önskemål att anordnas på måndagar framöver.

Presentation av Länsstyrelsen i Stockholms rapport om verksamheten i pilotkommunerna
Maria Engvall presenterade i korthet Länsstyrelsens rapport. I diskussionen som följde tog deltagarna upp frågan om romskt språk och kultur som tycktes saknas i pilotkommunernas verksamhet. Deltagarna menade att det saknas material producerat på romanes, både särskilt material som kan bidra till språkets revitalisering, och material som beskriver arbetet med romsk inkludering. Det saknas också ofta modersmålsundervisning i språket. Deltagarna berättade hur många romer idag tappar sitt modersmål.

En deltagare föreslog någon form av kommunikationskampanj om strategin och vilka resultat som hittills nåtts riktad till den romska gruppen. Detta följdes av en diskussion om att det är viktigt att å ena sidan informera om verksamhet och resultat. Samtidigt bör man vara försiktig med att fastslå vissa metoder som lösningar innan man är säker på att just dessa bör användas.

Referensgruppens arbete sedan förra mötet
• Fokusmöte om brobyggarsatsning inom social omsorg och hälsa

Maria Engvall redogjorde kort för de frågor som deltagare i referensgruppen diskuterat vid fokusmötet den 27 november 2013.

Flera av de förslag som diskuterades vid fokusmötet finns med i den nya satsningen på brobyggarverksamhet som utformats och lanserats under våren. Den 27 mars gav regeringen i uppdrag till Socialstyrelsen att se till att lämplig uppdragsutbildning tas fram för att 2014-2015 utbilda personer med romsk språk- och kulturkompetens. Syftet är att utbilda 15 brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens som anställs för arbete inom socialtjänsten och inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen fick även i uppdrag att ta fram och sprida ett utbildningsmaterial riktat till personal inom socialtjänsten som stöd i bemötande, med särskilt fokus på den romska gruppen.

Södertörns högskola utformar uppdragsutbildningen efter en överenskommelse med Socialstyrelsen. Utbildningen kommer att starta i slutet av augusti eller början på september. Kommuner och landsting kan senast den 23 maj välja att ansöka om deltagare i utbildningen och bidrag för dessa.

Deltagarna konstaterade att brobyggarna ofta får hantera olika typer av problem som rör många områden. Det är ofta ett svårt arbete där brobyggaren tvingas balansera sin lojalitet gentemot arbetsgivaren och gentemot romer. Det är viktigt att brobyggarna används på strategisk nivå vilket inte alltid är fallet i dag.

Deltagare menade också att det är viktigt att följa upp och diskutera brobyggarnas arbete. Länsstyrelsen i Stockholm planerar för detta att under hösten samla de som är involverade i arbetet. En deltagare berättade att Göteborgs stad nu genomför en förstudie med liknande syfte. Tanken är att arbetet med brobyggare inom olika verksamheter ska utvärderas framöver.

Deltagare i referensgruppen uppmärksammade också frågan om hur offentliga verksamheter tolkar minoritetslagstiftningen olika. Man tyckte att det vore bra med ett tillfälle då relevanta myndigheter och kommuner kan få både utbildning om minoritetslagstiftningen och möjlighet att diskutera hur den tolkas idag. Exempelvis frågan om positiv särbehandling och inom vilka områden som sådan är möjlig.

• Fokusmöte om insatser för romska kvinnor

Maria Engvall redogjordes kort för diskussionerna vid fokusmötet den 5 februari om behovet av insatser för romska kvinnor. Deltagarna fick också information om vilka insatser som genomförts på området sedan förra mötet. Folkhälsomyndigheten har beviljats mer medel och uppskjuten redovisningstid, den 31 oktober 2015, för genomförandet av en studie om romska kvinnors livssituation och hälsa. Länsstyrelsen i Stockholms län har fått i uppdrag att tillsammans med romska representanter utföra ett arbete för att öka kunskapen om frågor som är viktiga för jämställdheten mellan romska kvinnor och män.

Särskilt viktiga frågor utifrån bl.a. Länsstyrelsens rapport om verksamheten i pilotkommunerna

• Hur kan romskt deltagande och inflytande stärkas? Vilket stöd behöver romska organisationer?

Deltagarna instämde i att både kunskap om föreningsteknik, om var/hur man söker bidrag och hur man kan engagera fler romer i föreningar är viktiga frågor för romska organisationer. Även frågan om hur organisationer kan bedriva påverkansarbete gentemot kommuner och myndigheter är viktig.

Deltagarna tyckte att erfarenhetsutbyte mellan olika organisationer, särskilt lokalföreningar emellan, kan vara ett sätt att arbeta. För riksorganisationer kan erfarenheter från andra organisationer sökas från internationellt håll. Behovet av resurser för möten mellan romska organisationer eller romska företrädare liknande de romska förmöten som arrangeras i samband med referensgruppsmötena lyftes också fram.

Deltagarna uppmärksammade att den strategiska nivån och gräsrotsnivån är beroende av varandra och bör samverka. Frågan om hur trosfrågor och romers religionsutövning finns med i arbetet för romsk inkludering diskuterades. För den mer specifika frågan om stöd för en hemvist för romers religionsutövning hänvisades till Socialdepartementet som hanterar trosfrågor.

Deltagarna konstaterades att det i vissa kommuner saknas romska organisationer vilket kan bli problematiskt när samråd ska anordnas. En deltagare gav exempel på en kommun som har en resursperson som hjälper till med ansökningar. Frågan om för- och nackdelar med att ha konsulter som hjälper till med detta diskuterades.

Under diskussionerna uppmärksammade deltagarna även frågan om missbruk och att många organisationer arbetar mot detta på gräsrotsnivå. Problemen som många romer möter handlar ofta om tillgång till och kostander för avgiftning och rehabilitering. De föräldrar som söker hjälp för sina barn blir maktlösa då barnen blir så gamla att de får fatta beslut om detta själva. Föräldrarna är också ofta rädda att övriga barn ska bli omhändertagna om de vänder sig till socialtjänsten för hjälp.

Även bostadsfrågan lyftes fram. Deltagarna påminde om att det i flera kommuner förekommer diskriminering på bostadsmarknaden.

• Hur ser arbetet på regional nivå ut? Finns det goda exempel på samarbeten med landsting eller regioner?

Deltagarna hade svårt att hitta goda exempel på samarbete på regional nivå. De berättade om att region Skåne håller på att ta fram en handlingsplan för nationella minoriteter. RIKC i Malmö ingår i arbetet. Även Helsingborg har erfarenheter av samarbete med regionen i arbetet med hälsokommunikatörer. Deltagarna föreslog att Samordningsförbunden där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, landsting och kommuner ingår, skulle kunna involveras.

Övriga insatser med koppling till arbetet för romsk inkludering
Andrés Zanzi berättade bland annat om vitboken, att den kommer att översättas till engelska, som ljudbok och att en kortare populärversion kommer att tas fram. Han gav också en kort uppdatering om hanteringen av polisens registrering av romer. En deltagare lyfte fram frågan om andra myndigheters delaktighet i att ta fram polisregistret. En annan deltagare berättade att en del romer är rädda för att det uppfattas som att man godtar myndigheternas hantering av ärendet om man accepterar det skadestånd som Justitiekanslern har fattat beslut om.

Summering och avslut
Det beslutades att ett fokusmöte med tema romskt språk och kultur ska anordnas under hösten. Nästa möte med referensgruppen planeras till oktober.

————————————————————————————————————————————————-

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:
75 kr för enskild medlem
150 kr för ett familjemedlemskap
75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Hemsidan: http://www.resanderung.tk/
Twitter: https://twitter.com/Resandefolk
Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s