Information om regeringens arbete med romsk inkludering

Här är en sammanfattning av regeringens och Regeringskansliets arbete med romsk inkludering februari-maj 2017.

Statskontoret ska utvärdera styrningen av strategin för romsk inkludering

Statskontoret har fått i uppdrag att utvärdera styrningen av regeringens strategi för romsk inkludering. Statskontoret ska analysera om strukturen för den statliga styrningen, där Regeringskansliet och Länsstyrelsen är viktiga aktörer, på  ett effektivt sätt har bidragit till att uppfylla strategins övergripande mål. I uppdraget ingår att granska hur kommuner och myndigheter uppfattar den samlade statliga styrningen och om den präglas av romskt deltagande och inflytande. Statskontoret ska genomföra uppdraget efter samråd med romska företrädare och redovisa det senast den 1 juni 2018.

Läs mer här: http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/04/uppdrag-till-statskontoret-om-utvardering-av-styrningen-av-strategin-for-romsk-inkludering/

Ny nulägesbeskrivning om romers rättigheter

Länsstyrelsen i Stockholms län har fått i uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Statens skolverk och romska sakkunniga göra en nulägesbeskrivning i de kommuner som under perioden 2012–2017 beviljats statsbidrag för utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på lokal nivå. Nulägesbeskrivningen ska följa upp den nulägesbeskrivning som Länsstyrelsen redovisade till regeringen i december 2014 men involvera fler kommuner än de tidigare pilotkommunerna. Syftet är att få en jämförbar bild av vilka hinder och möjligheter som finns för att romers rättigheter ska tillgodoses och om de insatser som genomförts bidragit till strategins övergripande mål. Länsstyrelsen ska samordna arbetet och redovisa det senast den 15 oktober 2017.

Läs mer här: http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/05/uppdrag-till-lansstyrelsen-i-stockholms-lan-att-gora-en-nulagesbeskrivning-i-kommuner-med-verksamhet-for-romsk-inkludering/

Uppdrag till Forum för levande historia gällande utställningen Vi är romer

Regeringen har gett Forum för levande historia i uppdrag att bidra till romskt medskapande i förmedlingen av utställningen Vi är romer. I uppdraget ingår bl.a. att säkerställa att pedagoger eller sakkunniga med romsk språk- och kulturkompetens medverkar i arbetet med utställningen. Uppdraget ska genomföras i samråd med romska sakkunniga. Utställningen visas nu på Malmö stadsmuseum och kommer att visas på Västerbottens länsmuseum i Umeå med start hösten 2017.

Läs mer här: http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/05/uppdrag-till-forum-for-levande-historia-gallande-utstallningen-vi-ar-romer/

Ny brobyggarutbildning 2018

Skolverket och Socialstyrelsen har i uppdrag att se till att lämplig uppdragsutbildning tas fram och görs tillgänglig 2016–2019 för personer med romsk språk- och kulturkompetens som anställs för arbete inom i första hand förskola, förskoleklass, skola, socialtjänst eller hälso- och sjukvård. En andra omgång av utbildningen kommer att starta våren 2018 och pågå 2018–2019. Utbildningen behandlar bl.a. interkulturella förhållningssätt inom förskola, skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, brobyggarrollen samt regelverk och rutiner inom aktuella verksamheter. Utbildningen innehåller också moment som förbereder deltagarna på en kommunal anställning. Under våren erbjuds kommuner och landsting möjligheten att ansöka om bidrag för att utbilda brobyggare. Deltagarna ska under studietiden ha en heltidslön och statsbidraget ska ersätta lönen med 50 procent av lönekostnaderna för varje brobyggare.

Läs mer här: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategi-for-romsk-inkludering/brobyggarverksamhet/

Övrigt

Beslut från Justitiekanslern angående det så kallade ”Kringresanderegistret”

Justitiekanslern har den 24 maj beslutat att inte överklaga hovrättens dom om höjt skadestånd till de drabbade i det så kallade ”Kringresanderegistret” Mer information finns på Justitiekanslerns webbplats.

Läs mer här: http://jk.se/2783

Nytt europeiskt romskt institut för konst och kultur

Ett europeiskt romskt institut för konst och kultur inviger sin verksamhet i Berlin den 8 juni. Institutet (European Roma Institute for Arts and Culture, ERIAC) ska arbeta med att sprida kunskap om romsk kultur och historia och verka mot antiziganism. Institutet finansieras bl.a. av Europarådet och Open Society Foundations. För närvarande saknas närmare information om institutet på Europarådets webbplats.

Läs om Europarådets arbete här: http://www.coe.int/en/web/portal/roma

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s