Fyra huvuduppfattningar om resandefolket

Jag har tidigare skrivit om Resandefolkets historik https://resandefolk.wordpress.com/2013/06/24/historik-resandefolket-2/ men det finns olika tankar om varifrån Resandefolket kommer och här tar jag upp några av dessa tankar.

”Tattare”, Skojare, Tavring, Tinker, Knävling, Dinglare, Travellers, Resande, Tater, Zigenare. Kärt barn har många namn, men något kärt barn i samhället har resande aldrig varit. Den bild folk ofta hade av ”tattare” var att de var mörkhyade och svarthåriga människor som drog efter vägarna och dök upp på hästmarknader och tivolin. De knackade dörr för att sälja trådvispar, dukar, klockor, och tyger. Dessutom så sades det att de stal och slogs med knivar och söp. Eller så uppfattas ordet ”tattare” som enbart ett slanguttryck.

När resande pratar med varandra och om varandra använder de inte bara ordet resande, under samtalen kallar de varandra för dinglare, skojare och ibland även tater. De säger att det finns en skillnad när de själva pratar om varandra och när ”andra” gör det. När de själva pratar om varandra är det en del av språket och betyder inte att de föraktar människan de pratar om, när ”andra” gör det är det är det oftast i nedsättande mening.

I boken Resandefolket menar Hazell att begreppet ”tattare” successivt försvunnit ur svenska språket då samhällets mål varit en total assimilering av resande. Men målet har inte uppfyllts och resande har aldrig försvunnit helt. Så även om människor idag inte vet vad ”tattare” eller resande egentligen är så finns resandefolket i högsta grad kvar. Enligt Skolverket finns det mellan 15000 – 25000 kanske ända upp till 30000 personer som betraktar sig vara resande eller ättlingar till resande i Sverige.

Det går att se fyra huvuduppfattningar vad gäller resandefolket och dess ursprung. Den första hämtar jag från boken Vägarnas folk där Lindholm funderar kring var resande egentligen kommer ifrån. Det finns olika meningar om detta, inte bara bland forskare utan också bland de resande själva. Lindholm menar i sin bok att de kan härstamma från folk som ingick i Djingis Khans arméer under 1200-talet. Forskaren Allan Etzler var en av de första som i sina studier av resande anammar denna teori.

Den andra uppfattningen är att resande utgör en socioekonomisk grupp. Den som framförde denna teori var sociologen Adam Heymowski, en forskare som 1955 gav ut en avhandling om resande och ”zigenare”. Han menade att resande inte var någon etnisk minoritet, utan en sociologisk grupp. Han ansåg att många ”tattare” var helt vanliga svenska bönder som blivit utstötta ur gemenskapen på grund av sin livsstil och låga status. Heymowski skriver i sin avhandling att det främmande inslaget bland resande framförallt skulle ha kommit in under det 30 åriga kriget, då det värvades många utländska soldater.

Senare ändrade Heymowski något på sin syn på resandes eventuella zigenarpåbrå. Han menade då att vissa inslag i resandekulturen är starka, till exempel språket och vissa yttre drag, och att det inte går utesluta ett släktskap, men att inslaget inte är tillräckligt avvikande för att gruppen ska betraktas som väsenskild från det övriga samhället. I zigenarutredningen 1956 fastläggs att resande är i huvudsak svenskar och att inslagen av utländska drag är betydelselösa. Resande eller ”tattare” som var det mer allmänna begreppet i det tidiga Sverige, var inte på något sätt någon ny företeelse.

I Stockholms stads tänkebok 1512 skildras en mindre grupp främlingar som kom till Stockholm. De omnämns som ”egyptier” och likställs med pilgrimer. Pilgrimer skulle under denna tidsperiod tas emot med respekt. De skulle få allmosor och härbärge enligt de normer som gällde för mottagningen av främlingar. Några årtionden senare övergick dessa tidigare pilgrimer till att bli oönskade främlingar. Benämningen egyptier ersätts med termerna ”tattare” eller ”zigenare”. I Åkerfeldts bok Buoron kallar oss tattare står det att det innan dess finns dokumentation i konung Birgers brev från 1303 där det skrivs om ”äldara och sculuara”. Det finns inga belägg för att det är så, men enligt språkvetare R Pipping så står orden ”äldara och sculuara” för en klass av vagabonder, som in sin tur skulle kunna vara resande.

Den tredje uppfattningen om resande vill göra gällande att resande skulle vara ättlingar till soldatsläkter från Ryssland och Tyskland som värvats som legosoldater till Karl XII arméer. Det finns berättelser om hur välvilligt Karl XII såg på resande och romer. Han skulle vid något tillfälle ha sagt att ”Jag har hellre några tattare i min här än flera andra”. Även om det saknas vetenskapligt stöd för detta så bekräftar även Etzel att han hört dessa berättelser. Även om vittnesmålen är starka att det var Karl XII tog med sig romer tillbaka till Sverige, så menar Etzel att det är svårt att hitta belägg för den historiska riktigheten i dem.

Helt klart är att teorierna går vitt isär och det är frågan om släktskapet med ”zigenare”, romer, som är den mest kontroversiella hos resandefolket själva. Frågan skapar djupa klyftorna inom gruppen än idag. En del resande anser att de härstammar från Indien och kom till Sverige och Europa under 1500- talet och därför är besläktade med romerna. De är ofta mycket säkra på sin sak och visar på forskning som går tillbaka i släktleden. Andra menar att de kommer från Ryssland, Tyskland eller Sverige. Dessa är lika säkra på sin sak och visar på sin släktforskning i frågan och menar att deras teori är den riktiga.

Oavsett vilket ursprung resandefolket har, så var deras plats i det gamla bondesamhället i Sverige som regel i de lägre regionerna i hierarkin. Vilket är en fjärde uppfattning om resande, och den placerar resande i ett lägre skikt i samhället som är kopplat tillyrket. Många gånger handlade det om att de tog sig an de yrken och arbetsuppgifter som andra av olika anledningar inte ville ha att göra med, men som behövdes utföras i samhället. Dessa yrken kunde bland annat vara rackare, bödel, vallackare och bödelsdräng. Rackare var en person som i allmänhet avlivade och flådde hästar. Detta var en befattning som precis som bödelns arbete var ett statligt sanktionerat ämbete. I många delar i Sverige var rackare och ”tattare” synonymt.

Bland de nordiska kyrkorna fanns det tidigt en åsikt om att ”tattarna” kom från Tartaros, vilket innebär att de kom från helvetet. Detta gjorde att de uppfattades som orena och av den orsaken kunde befatta sig med orena yrken. Bondesamhället menade att yrkena var vanärande de sågs som ohederligt arbete. Den som utförde yrkena blev utstött ur den sociala gemenskapen och kunde dessutom bli rättslös. Eftersom dessa yrken betraktades som mindervärdiga skapades en speciell klass av vanärade människor. Rosenberg menar i boken Tala om klass att klass är en tilldelad social position som inte är frivillig. Orenheten användes som social kontroll enligt Frykman och Löfgren i boken Den kultiverade människan.

Arvidsson menar att tidigare dominerade tankar om att en individ är det den föds till. Han skriver att om man inte blev genom det biologiska arvet, så blev man det genom ett socialt arv. Arvidsson anser att numer är det inte lika självklart att det är så, eftersom man inte behöver följa fastlagda mönster för sina tankar och sitt beteende utifrån klasstillhörighet, kön eller etniskt tillhörighet längre. Det finns däremot en osäkerhet om och en frihet för vad en gruppidentitet innebär och ska innebära, menar Arvidsson . Han anser också att etniska olikheter inte alltid behöver ha sin grund i kulturella skillnader. Arvidsson skriver att kultur är något som blir till genom inlärning och är ingenting som man föds med. http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:510075

BiL

——————————————————————————————————–

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Annonser

”Tattarinventeringar” och steriliseringar

I Sverige gjorde myndigheterna två stora ”tattarinventeringar” under det förra seklet. Det fanns ett väl känt behov i 1940-talets Svearike att stämpla olika grupper i samhällets marginal som ”tattare”. Detta ligger som ett tungt ok på axlarna för många resande. I slutet av 1920-talet blåste nya vindar, som påverkade resande på så många sätt. Vid den här tiden började man tala om ”folkhemmet” och i folkhemmet passade inte de resande in bland de vita linnedukarna där alla var stöpta i samma form.

Själva ordet ”tattare” är ett ord som numer inte används utan nu är det ”resande” eller ”resandefolk” som gäller.

I Sverige precis som på andra håll i Europa tillhörde rasbiologin en av de framträdande ideologierna. Fredagen den 13 maj 1921 tog riksdagen beslutet (utan omröstning) att upprätta Statens institut för rasbiologi. Bakom detta beslut fanns en motion som framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920 som skrivits under av statsminister Hjalmar Branting. Beslutet hade starkast möjliga politiska stöd. Att tattarinventeringarna gjordes både på 1920- och 40-talet i det Svenska samhället var definitivt ingen tillfällighet. ”Tattarfrågan” hade hög prioritering under lång tid. Rasbiologi var tidens uppskattade disciplin, och rashygien var en så kallad biprodukt eller kanske snarare en avfallsprodukt av det. Det var denna avfallsprodukt som såg till att många resandebarn blev omhändertagna av staten och placerade i barnhem och fosterhem.

1922 kom så den första statliga inventeringen av ”tattare”. Denna inventering var ett försök att ta reda på hur många personer som hade ”zigenar-” eller ”tattar”-ursprung i Sverige. Efter riksdagens beslut 1921 grundas världens första rasbiologiska institut av Herman Lundborg som stod klart 1922, samtidigt som inventeringen av ”tattarna” var klar. I denna rashygienska tvagning kom också steriliseringslagarna som den mest uppmärksammade och förmodligen än idag den mest omdiskuterade konsekvensen av den rasbiologiska regeringspolitiken. De första svenska steriliseringslagarna kom 1934 och det var de ”psykiskt undermåliga” som i första hand var måltavlan. Steriliseringsfrågan hölls vid liv och under debatterna 1941 om steriliseringslagen fanns det personer som ville införa en lag om tvångssteriliserande av ”tattare”. Denna lag klubbades inte igenom. Nu blev det istället möjligt att sterilisera av sociala skäl och inte bara medicinska. Nils von Hofsten, som var ledamot av den rättspsykiatriska nämnden vid Medicinalstyrelsen, ville effektivisera användningen av steriliseringslagen i förhållande till ”tattare”. Han ansåg detta vara både önskvärt och möjligt och menade att det var viktigt att ta till alla åtgärder för steriliseringen av resande, eftersom de enligt honom var psykiskt undermåliga eller, eller hade ett asocialt levnadssätt och var olämpliga att ha vårdnaden om sina barn.

I detta samhälle och i denna samhällsanda sågs de resande som ett hot mot det vackra folkhemmet och den moderna stat som var i framväxande. Resandefolkets traditionella levnadssätt och de starka familjebanden stämde inte överens med det nya Sverige. Samhället reagerade på barnens uppfostran och resandefolkets sätt att leva. Myndigheterna omhändertog barnen, även om det var problematiskt då föräldrar och barn protesterade på det. I Sverige steriliserades under åren 1935-1975 närmare 63000 människor på grund av lagarna som beslutades 1934 och 1941. Av dessa ska 1755 personer ha tvingats till sterilisering av sociala skäl. 1944 görs ytterligare en registrering av resande som en följd av ett förslag från den svenska regeringen. Hur många resande som steriliserats med stöd av steriliseringslagstiftningen finns det inga uppgifter om, men det är märkbart många resande som i intervjuer berättat att de känner någon som blivit steriliserad. Hur många barn som blev omhändertagna är det ingen som vet.

BiL

———————————————————————————————————–

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

RUNG,s kassör Kurt Magnusson kan ses i Norge

Bild

RUNG,s sekreterare Kurt Magnusson kan ses i Norge

Ja, han är där inte som fysisk person utan som en del av utställnigen ”Hitta hem” om de vanvårdade barnen.

Om den Norska utställningen kan ni läsa om hos Resandekartan http://reisendekartet.no/hitta-hem-i-halden/

Att Kurt Magnusson hamnade i utställningen ”Hitta hem” har att göra med att han var gästbloggare i min blogg. Där berättade han om sin upplevelse av att ha varit ett vanvårdat barn och resande. http://cabam-cabam.blogspot.se/p/ett-barnhemsbarns-berattelse.html

En viktig berättelse och en del av den svenska historien som är allt för okänd och behöver belysas mer eftersom det är en skamfläck som inte går bort. Någon på Bohusläns museum läste hans historia i min blogg, kontaktade mig och frågade om jag kunde tänka mig att fråga Kurt om han ville vara med i utställningen. Och så klart ställde han upp på det.

Allan

Så nu är vår kassör Kurt Magnusson i Norge i skepnad av den lille Allan som tittar under lugg och tummar på sin jacka.

BiL

——————————————————————————————————–

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

RUNG,s styrelse

Bild

RUNG,s styrelse

Detta är RUNG,s styrelse.

Ordförande: Linda Lundqvist

Krönikör för Arbetaren, hobby-hönsfarmare, behandlingsarbetare, kock, ska börja en utbildning i Expo,s regi på Vindelns folkhögskola, driftig och yngst

vice ordförande: Eva Lindeberg

Mc-brud, lärare, behandlingsarbetare, livsnjutare, fotbollsmormor, kattägare, ärlig, ödmjuk och full i bus

Kassör: Kurt Magnusson

Båtägare, fiskare, frilansare, deltar i ”Vitboken” och Thomas Kangers bok ”Stulen barndom” som publiceras till hösten, finns med i utställningen ”Hitta hem”, ordningsam, ekonomisk och husse till katten Frasse

Sekreterare: Ann-Marie Gunsth

Levnadskonstnär, naturlig, pysslig, frilansare, hundmänniska, matte till katten Zachi, kreativ, rolig, stark och lite tokig

Ledamot: Britt-Inger Lundqvist

Hundägare, egen företagare, behandlingsarbetare, , etnolog och en av författarna i boken ”Att störa homogenitet” som publiceras i augusti, organisatorisk och upptagen

——————————————————————————————————-

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

”Tattarkravallerna” i Jönköping, 65 år sedan

För precis 65 år sedan den 1 juli 1948 kulminerade de så kallade ”tattarkravallerna” i Jönköping. Kravallerna bestod av en mobb som under några dagar gick runt i Jönköping fattigkvarter och misshandlade resande. De bröt sig in i deras bostäder slet ut föräldrar och släktingar framför barnens ögon och misshandlade dem. Ordningsmakten stod passivt bredvid medan mobben skapade kaos i flera dagar. Resande var tvungna att fly hals över huvud för att klara sig undan. Dessa kravaller var allt igenom rasistiska och kravallerna hade sin grund i de rasbiologiska värderingarna som fanns.

”Tattarkravallerna” är ytterligare ett sorgligt kapitel i vår Svenska historia som mörkats i många år. Den har mörkats så mycket i Jönköpingstrakten att även de som växt upp i Jönköping inte har vetat om vad som hänt. Jag pratade för ett tag sedan med en kvinna som berätta att hon hade inte haft en aning om kravallerna under sin uppväxt, utan fått reda på dem som vuxen. Hon tyckte det var mycket märkligt. Idag uppmärksammas kravallerna och det ska resas ett monument i Jönköping som påminnelse om det hemska som hände.

Sen kan man alltid fundera över när och om Resandefolkets historia ska skrivas in i skolans historieböcker?

BiL

————————————————————————————–
RUNG kommer att verka för:
R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:
75 kr för enskild medlem
150 kr för ett familjemedlemskap
75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Tillsammans gör vi skillnad

Bild

Tillsammans gör vi skillnad

http://www.facebook.com/pages/Lattjo-kartli-riggen/581168075230519?fref=ts

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

”Blattefieringen fortsätter.”

Bild

Linda, vår ordförande här på RUNG, har skrivit en krönika i Expo den heter……. ”Blattefieringen fortsätter.”
Linda Lundqvist skriver om att tillhöra en etnisk minoritet.

”Efter nästan 100 år i Sverige blev det lite konflikter mellan resande och ursprungsbefolkningen, vilket ledde till att vi med 1600-talets logik skulle utrotas.”

Hon tar upp att det inte går att skönja något slut på blattefieringen trots att de flesta känner sig svenska. Hon tar oss med på en resa genom århundradena och gör ett nedslag i folkhemmet behov att stöpa alla i samma form. Där beskriver hon steriliseringar och tvångomhändertaganden. Hon avslutar sin krönika med orden;

”Så hur många generationer är man invandrare? Allt jag kan svara på det till er som också har invandrade förfäder är: ”Det går inte så bra för vårt lag”.”

Hela krönikan går att köpa och läsa på Expo http://expo.se/2013/nytt-nummer-ute-nu_5999.html

———————————————————————————————————————–

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.