RUNG: ”Våra varmaste tankar går just nu till offren och deras familjer”

Lejon HL

Foto Hasse Lindell.

Sverige har drabbats av en terrorattack som liknar de attacker som tidigare har hänt i Berlin, Nice och London. Nu har Stockholm, Sverige drabbats. En misstänkt terrorist har rammat människor i centrala Stockholm med en stulen lastbil. Händelsen tog fyra personer liv och 15 personer har skadats.

 

 

Som norrlänning är det lätt att fnysa lite åt stockholmarna. Inte kan de skotta snö, och konstigt kaffe dricker de också. Ogästvänliga och stressade.

Fredagen den 7 april fick vi här uppe anledning att erkänna att våra fördomar kanske ändå var just fördomar. Efter det fruktansvärda som hände på Drottninggatan så fick vi se ett Stockholm vi inte har sett innan, fast det måste funnits där hela tiden.

Trots att så många människor var rädda och ledsna så var reaktionerna allt annat än ogästvänliga och stressade. Människor hjälpte varandra, öppnade sina hem för främlingar som inte hade någonstans att ta vägen och engagerade sig för att folk de aldrig träffat innan. De som kunde bjöd på mat. De bilburna körde hem de strandsatta. Allting var lite mänskligare, mitt i det omänskliga som hänt.

Våra varmaste tankar går just nu till offren och deras familjer.

Och vår respekt till alla de människor som har engagerat sig för att göra saker lite bättre i en situation som känns övermäktig. Nästa gång vi ska till att fnysa över att det inte går att beställa en vanlig kopp kaffe i huvudstaden kanske vi hinner tänka till först. Vad spelar konstiga sedvänjor för roll i en verklighet där människor faktiskt ställer upp för varandra.

Förening RUNG (resande, ung, ny och gammal)
Ordförande Linda Lundqvist

Finns även att läsa det pressmeddelande  RUNG: ”Våra varmaste tankar går just nu till offren och deras familjer”

Åhlens HL

Foto Hasse Lindell.

År av förföljelse

Avsnitt 3 av 4 är vår kassör Kurt Magnusson med i

Romer är en av Sveriges nationella minoriteter men så har det inte alltid varit. Sverige har en historia av att ha förtryckt romer. En romsk grupp som utsatts för stark förföljelse är de resande. Resandes barn sattes på barnhem och kvinnor tvångssteriliserades. Resande tvingades även utstå skallmätningar och rasbiologiska undersökningar. Vi möter Kurt Magnusson och Marcela Kovacsova som båda diskriminerats av svenska myndigheter. Kurt tvångsomhändertogs som barn och Marcela har funnits med i ett olagligt register över romska medborgare.

Ämnen:
Historia > Efter ca 1900, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Nationella minoriteter
Ämnesord:
1900-talet, Diskriminering av romer, Förföljelse av romer, Omhändertagande av barn, Rasbiologi, Romer, Sverige, Tvångssterilisering
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9

RUNGs årsmöte 2017

Föreningen RUNGs Årsmöte 2017-03-25

 • §1 Mötet öppnas
  Sittande ordförande öppnar mötet
 • §2 Val av mötesordförande
  Årsmötet valde Linda Lundqvist
 • §3 Val av protokollförare
  Årsmötet valde Britt-Inger Hedström Lundqvist
 • §4Val av justerare som tillsammans ordförande och sekreteraren ska justera protokollet
  Årsmöte valde Kurt Magnusson
 • §5Val av rösträknare
  Årsmötet valde Kim Fredriksson
 • §6 Föreningen är stadgeenligt utlyst
  Årsmötet svarade Ja
 • §7 Godkännande av dagordningen
  Årsmötet gör tillägget övriga frågor
 • §8 Årsredovisningen
  Årsmötet Godkände årsredovisningen
 • §9 Revisorernas berättelse
  Årsmötet Godkänd revisorernas berättelse
 • §10 Ansvarsfrihet
  Årsmötet beviljade sittande styrelse ansvarsfrihet
 • §11 Inkomna motioner
  Inga motioner
 • §12 Övriga frågor
  Förlag för att köpa in profilkläder. Kim Fredriksson tar på sig att ta in kostnadsförslag och logotyper för kläderna. Årsmötet godkänner förslaget
  Årsmötet godkänner att Jenny Gustavsson och Kim Fredriksson öppnar en lokalgrupp till RUNG i Göteborg
  Årsmötet godkänner att Romhjälpens 5000kr går till föreningen Choice for children därefter läggs
  Romhjälpen läggs på is.
 • §13 Val av ordförande
  Årsmötet väljer sittande ordförande Linda Lundqvist till ordförandeposten
 • §14 Val av kassör
  Årsmötet väljer sittande kassör Kurt Magnusson till fortsatt till kassör
 • §15 Val av övriga ledamöter + vice ordförande
  Årsmötet väljer Jenny Gustavsson till vice ordförande
 • §16 Val av revisorerna
  Årsmötet väljer Liisa Lundqvist till revisor
 • §17 Val av valberedning
  Årsmötet beslutar att styrelsen  ska vara valberedning
 • §18 Verksamhetsberättelsen
  Se bifogat dokument
 • §19 Möte avslutas

Ny styrelse

Ordförande Linda Lundqvist

Vice ordförande Jenny Gustavsson

Kassör Kurt Magnusson

Sekreterare Britt-Inger Hedström Lundqvist

Ledamöter:

Marita Martinelle

Tomas Larsson


Bifogat dokument Verksamhetsberättelse

RUNG representerar och finns/har funnits med under 2016 i bland annat dessa sammanhang:

 • Referensgrupp för Kommissionen mot antiziganism regeringskansliet
 • Arbetsgruppen ”Sekretariatet för romska frågor”
 • URs dialoggrupp för minoriteten romer/nationella minoriteter
 • Referensgrupp om ras-/etnisk profileringsstudie
 • URs tv-program där Kurt finns med i UR De nationella minoriteterna programmet heter ”Romernas historia”
 • RomArchive: Sweden Institutet för språk och folkminnen
 • Referensgrupp knuten till Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)
 • Olika dialogmöten rörande våra frågor i de olika kommuner som vi är representerade inom föreningen

RUNG ha också funnits med som aktiva representanter i:

 • Utställningen ”Vi är romer” i Borås
 • Skrivit i olika tidningar och varit aktiva i debatten rörande våra frågor
 • Gatutidningen Dik Manusch
 • Littfest
 • Romernas nationaldag
 • Förstudien angående nationellt demokrati- och migrationsmuseum
 • Västerbottens läns landsting samråd judar, romer och tornedalingar
 • Institutet för språk och folkminnens workshop i Uppsala “Romer och resande i det nordiska kulturarvet”
 • Dialogmöte romsk inkludering Umeå
 • Konferensen Utsatta EU-medborgare 2016
 • Olika projekt på Västerbottens Museum
 • Berättarfestivalen i Skellefteå
 • Avslutningen på vandringsutställningen om samtida och dåtida resandekonstnärer (Västerbotten)
 • Deltagit i Svenska kyrkans budkavle
 • Föreläsningar i olika skolor i landet
 • Föreläsningar i olika delar av landet

RUNGs årsmöte 20170325

Välkomna till RUNGs årsmöte

Skolgatan Carlolis församlingshem lördagen den 25 mars klockan 12,00

Vi bjuder på smörgåstårta

17021700_10155885468263521_2120234394611566129_n

Föreningen RUNG Årsmöte 20170325

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av protokollförare
§ 4 Val av justerare som tillsammans med ordföranden och sekreteraren ska justera protokollet
§ 5 Val av rösträknare

§ 6 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
§ 7 Godkännande av dagordningen
§ 8 Framläggande av styrelsens årsredovisning

§ 9 Framläggande av revisorernas berättelse

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§ 12 Val av ordförande
§ 13 Val av kassör
§ 14 Val av övriga ledamöter
§ 15 Val av revisorer
§ 16 Val av valberedning
§ 17 Mötets avslutande

Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)

Det finns fortfarande tid för att fylla i enkäten

Resandefolk

Gå in här och fyll i enkäten

Detta är en enkät från Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02) som har gjorts i samverkan med Svenska kyrkans flerspråkiga arbete, Romska Ungdomsförbundet och Föreningen RUNG – Resandefolket. Den här enkäten kan du också ha fått genom en annan förening för romer eller resande som du är medlem i.

Regeringen har i september 2016 tillsatt en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Med utgångspunkt i översynen ska utredaren föreslå åtgärder i syfte att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter.

Denna enkät går ut till romer och resande i landets kommuner i syfte att ge utredaren underlag att bedöma, hur de själva ser på hur minoritetslagens rättigheter tillgodoses i deras kommun.

Du svarar bara på de frågor du själv vill svara på.
Dina svar på denna enkät är anonyma.

Svaren…

View original post 17 fler ord

Hedra förintelsens offer den 27 januari

Överallt i Sverige hedras förintelsen den 27 januari. Vi uppmanar alla resande och romer att söka upp var man hedrar förintelsens offer era städer och visa respekt för de offer som drabbades under förintelsen.

Den 27 januari är en nationell minnesdag i Sverige, det är också en internationell minnesdag genom att FN har deklarerat den 27 januari varje år som minnesdag över förintelsens offer: romer, judar, homosexuella, handikappade och andra som nazisterna ansåg mindre värda.

Förintelsen var en långvarig, systematisk, industriell och statligt organiserad mordmetod. Vi alla bör känna till hur samhället förmåddes acceptera förföljelser av släktingar, medmänniskor, grannar, skolkamrater etc. Det är vårt ansvar är att förhindra upprepning.

Den 27 januari 1945 befriades nazisternas största förintelseläger Auschwitz-Birkenau. År 2005 deklarerade FN dagen som internationell minnesdag över förintelsens offer. Sedan 1999 har dagen varit en nationell minnesdag i Sverige. Det är en dag då vi hedrar minnet av alla som mördades under förintelsen. En dag för dem som vill uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde och som vill manifestera sitt engagemang mot intolerans, främlingsfientlighet, rasism, antisemitism och antiziganism.

Nya publikationer om strategin för romsk inkludering

Nu finns en ny kortare skrift som beskriver strategin för romsk inkludering och arbetet med att genomföra den. Den finns att ladda ner eller beställa på regeringens webbplats.

Läs mer här: http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/01/arbetet-med-regeringens-strategi-for-romsk-inkludering-20122032/

Det finns också ett nytt faktablad om strategin för romsk inkludering att ladda ner. Faktabladet finns även på engelska, arli, kale, lovari, kelderash och resanderomani.

Läs mer här: http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/10/regeringens-strategi-for-romsk-inkludering/

Alice Bah Kuhnke uppmärksammar Förintelsens minnesdag

Den 26-27 januari besöker Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Göteborg, bland annat för att delta i en minnesceremoni i Domkyrkan i Göteborg för att hedra offren för Förintelsen i samband med den officiella minnesdagen. Statsrådet kommer också att träffa politiker, tjänstemän och företrädare för romer i den före detta pilotkommunen Göteborg för att prata om romsk inkludering och romers rättigheter.

Kommissionen mot antiziganisms slutbetänkande har remissbehandlats

Kommissionen mot antiziganisms slutbetänkande med rekommendationer och förslag på åtgärder och metoder för att motverka och förebygga antiziganism har remissbehandlats. Det innebär att myndigheter, romska organisationer och andra aktörer har fått möjlighet att lämna synpunkter på Kommissionens förslag. Sista datum för att lämna synpunkter var den 15 december. Samtliga remissvar finns på regeringens webbplats.

Läs mer här: http://www.regeringen.se/remisser/2016/09/remiss-sou-201644-kraftsamling-mot-antiziganism/

Nationell plan mot rasism och hatbrott

Den 24 november beslutade regeringen om en nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. I planen uppmärksammas bl.a. antiziganismen och andra former av rasism i det svenska samhället.

Läs mer här: http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/01/samlat-grepp-mot-rasism-och-hatbrott–nationell-plan-mot-rasism-liknande-former-av-fientlighet-och-hatbrott/

Övrigt

Eftersom Regeringskansliet har fått frågor om den webbplats som presenterar en ny ”romernas ombudsman” vill vi vara tydliga med att detta inte är någon statlig myndighet och att varken regeringen eller Regeringskansliet är involverade i webbplatsen.