Etikettarkiv: RUNG

Resandefolkets historia

Historisk sett så startade det för ca 1500 år sedan när ett nomadfolk började vandra från Indien. De gick via sidenvägen och för ca 900 år sedan kom de till Europa via Balkan. I höjd med Rumänien vek några av dit, där de förslavades medan de andra fortsatte via Tyskland mot Skandinavien.

Det man sen med säkerhet vet är att den 29 september 1512 kom resandefolket in i Sverige då det finns dokumentation om detta. Så det är vår dag, det var då vi kom till Norden

I mitten på 1800-talet befriades romerna i Rumänien från slaveriet och de som kunde drog därifrån. Några dök upp i Norden men de två grupperna hade nu utvecklats åt två olika håll och kände inte riktigt igen varandra.

I början av 1700-talet, efter kung Karl XII:s förluster, när krigen hade avslutats, kan man via kyrkböckerna se att det fanns många resande i Sverige. De levde av att åka runt i byar och på marknader, där de erbjöd sina tjänster som hästhandlare, förtennare, kopparslagare och djurläkare. De jobbade också på tivoli, sålde varor på marknader eller knackade dörr.

Idag finns det finns fortfarande de som jobbar som de gjorde förr som försäljare och på marknaderna eller med tivoli även om det inte är lika många längre. Många har så kallade bisysslor där de handlar med olika saker. De flesta har fått en traditionell resandeuppfostran, de och deras barn vet att de är resande men vill inte att det ska komma ut. De är rädda att bli stämplade som ”tattare”, med allt vad det innebär av risk för diskriminering och utstötning.

Denna rädsla är fullt försåtlig då resandefolket har varit utsatta för övergrepp på ett sätt som andra grupper inte blivit. Staten Sverige gick i bräschen och såg till att bli det första landet i världen att upprätta ett rasbiologiskt institut i strävan att skapa ett starkt folk. 1921 lades en motion om detta i vår riksdag, som undertecknad av högerns Arvid Lindman och socialdemokraten Hjalmar Branting. Stödet för förslaget var brett och ingen opponerade sig mot denna motion.

Sverige fick sitt institut och efter att ha mätt och kategoriserat folket så skapades en handlingsplan för att skapa genetiskt utrymme för den ljusa, blåögda nordiska rasen på bekostnad av ”lappar, zigenare och tattare”. Denna plan fick namnet ”rashygien” och folkhemmet var ett faktum, landet lagom var i antågande. Rashygienisternas behov av en rengöring tillgodosågs år 1934 då steriliseringslagen kommer och blir kvar ända in på 70-talet.

63 000 människor har steriliserats i vårt land, vi är i framkant i förhållande till andra länder och deras folkmängd. Jämförelsevis steriliserades inte lika många romer eller samer, man räknar med att det fanns en steriliserad i vart fjärde hushåll bland resandefolket.

Resandefolket  blev extra drabbade för att de var lika men ändå olika och det gällde att göra sig av med dem så man inte missade dem för att de var lika. Nu var det inte så att vare sig romer eller samer blev skonade men de var så tydligt olika att de var lättare att identifiera.

Om man i detta perspektiv tittar på resande och kulturen så kan man säga att det är ett under att den överlevde (det finns inget om detta i skolans historieböcker). Resandekulturen anser jag överlevde tack vare sin anpassningsförmåga.

Och hur gick det sen då? Det är först i samband med invandringen under tidigt 1990 tal som resande själva kunde uppfatta en viss förändring åt det positiva hållet i samhällets attityd gentemot dem. Regeringen gjorde en pudel och istället för assimilering börjar man tala om integrering. Detta när assimileringen av resande redan mer eller mindre var avklarad.

Minoriteter och invandrare ska nu vara en del av det svenska samhället men samtidigt behålla sina traditioner och egenart, sitt språk och sin kultur. 1998 överlämnas en proposition och i denna proposition lämnas nu förslag med åtgärder som anses behövas för att Sverige skall kunna ratificera Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels eller minoritetsspråk. Det betyder att Sveriges nationella minoriteter och deras språk ska erkännas.

Under rubriken Romer står det att läsa att det även ska omfatta resande förutom romerna. 1999 klubbas lagen igenom och i februari 2000 blir resandefolket till sist erkända som en etnisk minoritet som tillhör gruppen romer och får i april en ursäkt från regeringen för alla orättvisor de utsatts för. Denna ursäkt kommer i form av en artikel på en tidnings debattsida och är undertecknat av vice stadsminister Lena Hjelm Wallén och socialminister Lars Engqvist.

Detta är vår historia, Resandefolkets historia.

Resandefolket och romerna är erkända minoriteter och det man kan fundera över hur man ska tillgodose bägge dessa gruppers behov utan att det blir på bekostnad av den andre.

—————————————————————————————————————————————————

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Annonser

Information om händelser och åtgärder med anledning av Polisens registrering av romer

Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens arbete (SIN)

SIN har meddelat att deras tillsynsärende mot Polismyndigheten i Skåne kommer att vara färdig i mitten av november. Framgår det av SIN:s utredning att felaktig personuppgiftsbehandling har skett kan SIN anmäla det till Datainspektionen, Justitiekanslern eller Åklagarmyndigheten. SIN har även beslutat att inleda en bredare tillsyn som omfattar andra polismyndigheter än Skåne.

Polisens arbete

Skånepolisen har nu börjat hantera förfrågningar från enskilda som vill veta om de finns med i det aktuella registret. Den som vill veta om den finns i registret kan skicka en skriftlig förfrågan, antingen via vanligt brev eller via e-post, eller ringa till Polisen. Förfrågan kommer att diarieföras. Därefter kommer en sekretessprövning att genomföras. I sekretessprövningen ingår att ta reda på om den enskilde finns i registret men också om det är möjligt att lämna ut den uppgiften. En enskild kan ha rätt att få felaktiga uppgifter rättade, blockerade eller utplånade. Kontaktuppgifter finns på Polisens webbplats: http://www.polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Skane/juli-sept/Begara-ut-uppgifter-om-dig-sjalv/

Rikspolischefen har bland annat gett länspolismästarna ute i landet i uppdrag att föra dialog med romska företrädare. Polismyndigheten i bland annat Uppsala, Västra Götaland och Norrbotten har hittills genomfört möten med romer.

Justitiekanslerns roll (JK)

Om behandlingen av personuppgifter strider mot lagen och orsakar skada för den registrerade, har den enskilde rätt till skadestånd. Den som vill få ett sådant ärende prövat kan i första hand vända sig till Justitiekanslern.

Integrationsministerns och justitieministerns möte med romska företrädare

Den 30 september anordnades ett möte mellan integrationsminister Erik Ullenhag och justitieminister Beatrice Ask och ett 30-tal romska företrädare. De romska deltagarna berättade bland annat om hur det som har hänt har skadat romernas förtroende för samhället. De ställde bl.a. krav på att en oberoende granskningskommission eller utredning bör inrättas för att undersöka det som har hänt och om det finns andra register med romer hos statliga myndigheter. De framförde även att många romer är rädda för att ta kontakt med polisen för att få information om de finns med i registret eller inte. Beatrice Ask betonade att register upprättade med utgångspunkt från personers etniska tillhörighet är olagligt. Hon berättade om myndigheternas arbete med att undersöka vad som har hänt och förklarade att pågående utredningar måste bli klara innan regeringen kan vidta eventuella åtgärder. Erik Ullenhag såg det som positivt att politiker i Sverige så tydligt har tagit avstånd från det som har hänt. Han betonade också hur viktigt det är att vårda förtroendet mellan regeringen och den romska gruppen framöver för att kunna uppnå målet om romsk inkludering.

Diskussion i Europaparlamentet

Mot bakgrund av uppgifterna om den svenska Polisens registrering av romer anordnade Europaparlamentet en debatt den 9 oktober. Mötet kom att handla om diskriminering av romer inom EU i allmänhet. Under mötet påminde bl.a. kommissionär Vivianne Reding att romer är EU-medborgare och inte immigranter och att de därför lyder under samma regler och lagar vad gäller anti-diskriminering och fri rörlighet som övriga EU-medborgare. Medlemmar i parlamentet talade bl.a. om EU-kommissionens viktiga roll när det gäller att se till att lokala, regionala och nationella myndigheter säkerställer att medlemsstaternas nationella strategier för romsk integrering fungerar. Du kan se debatten här på Europaparlamentets webbplats: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1381324002656

Utfrågningar i Riksdagen

Den 15 oktober utfrågades justitieministern och rikspolischefen Bengt Svenson i Justitieutskottet. De fick bland annat frågor om hur Polisen har gått vidare i sitt arbete med att säkerställa att inga olagliga register förs och vilket värdegrundsarbete som genomförs. Vid mötet diskuterades även frågan om hur man kan lösa förfrågningar från enskilda som undrar om de förekommer i register men är rädda för att kontakta Polisen.

Den 24 oktober kl 09.00-12.00 deltar integrationsminister Erik Ullenhag och justitieminister Beatrice Ask i en öppen utfrågning om romers situation i Sverige. Utfrågningen anordnas av Riksdagens konstitutionsutskott. Även rikspolischefen Bengt Svenson, Länsstyrelsen i Stockholms län, och flera romska företrädare kommer att delta vid mötet. Utfrågningen kommer att direktsändas i SVT2. Mer information finns här på Riksdagens webbplats: http://www.riksdagen.se/sv/Start/Kalendern/?icalid=72047#72047

Regeringen fortsätter att följa myndigheternas arbete och tar ställning till eventuellt nya åtgärder när mer fakta tagits fram.

———————————————————————————————————————————————-

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Krämarstan, utgrävnignen av en resandeby

Krämarstan utgrävnignen av en resandeby

P4 Örebro gjorde ett telegrams: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=5669309

Nerikes Allehanda hade på söndagen text och bild både i den kortare webbversionen och i den utförligare artikeln i papperstidningen som finns på nätet i pdf-format.

NA på webben: http://na.se/nyheter/laxa/1.2241929-unik-utgravning-bland-resandefolkets-rotter

NA:s papperstidning som pdf: http://www.e-magin.se/paper/3xq3281r/popup/34

Tvärsnytt/ SVT http://www.svt.se/nyheter/regionalt/tvarsnytt/xxx-37

I 19.15 sändningen är även Bo Hazell med och pratar

Till höger står det NYHETSSÄNDNINGAR
Därunder kan man klicka på TVÄRSNYTT, 18/10 19.15
Klicka på spelarens ljudfil och dra fram till 4.02 där reportaget börjar, eller direkt till 8.00 där studiointervjun börjar.

—————————————————————————————————————————————

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Ersättningsnämndens bedömningar

Fyra av tio som utsatts för övergrepp i fosterhem åren 1920-1980 får ingen ersättning från staten. Antalet avslag ser därmed ut att öka.

Flera av de som fått avslag vittnar om svåra förhållanden, men Ersättningsnämnden har inte ansett att vanvården varit tillräckligt allvarlig.

Sedan januari har drygt 3 300 ansökningar om ekonomisk kompensation inkommit. 768 fall har avgjorts och 319 har fått nej och 449 ja.

Är det så att man blivit blind för vad vanvård är? Nämndemännen sitter med detta dagligen och vem som helst av oss kan bli avtrubbade till slut. Något som inte får hända i sådana här fall, men jag tror att det är det som har hänt, tyvärr. När man läser att de inte tycker att det är vanvård att ha blivit uppryckt från 19 olika fosterhem, då undrar man varför finns de ingen psykolog med i dessa möten?http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/ers%C3%A4ttningsn%C3%A4mnden-19-flyttar-inte-vanv%C3%A5rd-2465259

Det handlar om olycksmänniskor som lidit hela livet och de får nu än en gång vända ut och in på alla smutsiga detaljer. De går igenom det helvete de levde som barn igen. Som dessa nämndemännen ska bedöma, de går in i trauman som dessa män och kvinnor varit utsatta för. Man ska dra fram allt, utan den minsta empati. För mig är det obegripligt, var det inte så att när man la fram detta med ersättningen så skulle man lägga största vikt vid det personerna berättade om sina hemska upplevelser. Inte gör man det nu. Var det så här Maria Larsson ville ha det? staten kränker människorna ytterligare en gång när de inte blir trodda.

Många är upprörda över hur ersättningsnämnden gör sina bedömningar. En skrev så här under en artikel om att det är så många avslag.

”Först lurar de folk att vittna om vanvården. De motiverar dem genom löfte om kompensation för lidandet de utsatts för. Sedan ser de till att betala ut ersättning till så få som möjligt, låter som klassiskt bondfångeri! De drabbade har hjälpt staten i dess forskning gratis! Man erhöll inte ens ersättning för förlorad arbetsinkomst för sitt vittnesmål.”

Det är många som känner sig lurade, många som inte känner sig trodda. Det finns också många som anser att det inte är någon idé att ansöka. De vill inte riskera att rota runt i gammal skit för att sen ändå inte bli trodd.

Det känns som att ersättningsnämnden kanske borde ta sig en översyn av hur de gör sina bedömningar.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=5675661

http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.1944852-ersatts-av-staten-efter-overgrepp

Kurt och Britt-Inger

————————————————————————————————————

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Artikel i Riksutställningar

Artikel i Riksutställningar

Ledamot Britt-Inger Lundqvist skrev tidigare i veckan en artikel som publicerades i Riksutställningar

”Registreringen av romer visar att museer behöver ta ställning”

Där hon bland annat skriver att;

”Registrerandet i Malmö visar på hur viktigt det är att arbetet med minoriteter fortsätter. Nu gäller det att inte backa bakåt, nu har tiden kommit för att gå framåt. Mina tankar går till den stora dag när Bohusläns museum invigde, som första museum i landet, sin permanenta resandeutställning i Uddevalla. Jag tog med min sambo dit samma sommar, vi gick in och jag fick visa honom mitt kulturarv. Min stolthet visste ingen gräns för nu fanns vi och jag kunde visa honom det. Vi fanns dessutom till i ett museum och i ett sammanhang, vi hade blivit inbjudna till finrummet, det kändes bra.”

Läs hela artikeln här; http://www.riksutstallningar.se/content/spana/registreringen-av-romer-visar-att-museer-beh%C3%B6ver-ta-st%C3%A4llning

Resandekartan skrev också om artikeln under rubriken

“Museer behöver ta ställning”

I artikeln gör Britt-Inger personliga reflektioner kring hur hon upplevde de första dagarna efter att Skånepolisens registrering av romer hade avslöjas. Det allra första var att åka på ett möte med Resandekartan: För oss som finns på Resandekartans möte blir dessa register en bekräftelse på hur viktigt vårt arbete är, hur angeläget det är att resande och romer syns och sätts in i ett större sammanhang. Hon beskriver upprördheten över registren, en upprördhet som finns där, trots att registren inte väcker någon förvåning.

Läsa hela det inlägget här; http://reisendekartet.no/museer-behover-ta-stallning/

———————————————————————————————————————————————–

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Krämarstan

Örebro läns museum i samarbete med resande och  hembygdsföreningen i Finnerödja arkeologiska utgrävningar av den så kallade Krämarstan i Finnerödja. Utgrävningarna pågår till och med söndag. Skriver Resande kartan läs hela artikeln här http://reisendekartet.no/utgravningar-vid-kramarstan/

Under de fyra dagar som utgrävningarna har pågått har det passerat ca 150 personer. En lyckad grävning med andra ord.

Krämarstan är i dag en övergiven och igenväxt bosättning strax utanför Finnerödja. Genom berättelser, dokument och lämningar vet vi att det på 1920-talet bodde en resandefamilj här. Läs mer här; http://www.olm.se/1630.html#.UlPps9l9E3w.facebook

—————————————————————————————————————————————

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

RUNG har nu tresiffrigt medlemsantal

RUNG har nu tresiffrigt medlemsantal

Nu har medlemsantalet klivit över gränsen tvåsiffrigt och gått in i den tresiffriga världen. Tjoho över hundra medlemmar över hela landet. Tack ska ni ha.

En förening är summan av dess medlemmar och ni gör verkligen den här förening till något riktigt bra. Så klappa er på axeln och säg grattis till er själva.

Styrelsen

———————————————————————————————————-

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk