Fråga om #Resandefolket och romgruppen till regeringen

Kurt Magnusson ställde frågan om hur det kom sig att resandefolket ingick i den romgruppen som regeringen utsett

och fick det här svaret..

REGERINGSKANSLIET

Arbetsmarknadsdepartementet

Dnr: A2014/3966/BREV

Hej Curt!

Tack för ditt brev ställt till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Eftersom politiken för nationella minoriteter ligger inom ramen för kultur – och demokratiministerns ansvarsområde besvarar jag ditt brev å hennes vägnar.

Sveriges definition av nationella minoriteter utgår från Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. Sveriges fem nationella minoriteter tillhör etniska, religiösa eller språkbaserade minoritetsgrupper med uttalad samhörighet som till antalet i förhållande till resten av befolkningen har en icke dominerande ställning. Samtliga har funnits i Sverige under en längre tid och flertalet identifierar sig med den grupp de tillhör.

Som du ju väl känner till är särskilt den romska minoriteten en grupp med stora kulturella och språkliga variationer. Mot bakgrund av detta blir det särskilt viktigt att säkerställa att denna heterogenitet också kommer till uttryck i arbetet med att genomföra politiken för nationella minoriteter, oavsett om det handlar om insatser för olika kulturuttryck, språkrevitalisering eller något annat. För att lyckas med detta krävs ofta involvering av både resandegruppen och övriga grupper i samråd och dialog. Regeringen följer därför noga arbetet med hänsyn till om bl.a. resandegruppens behov och särprägel uppmärksammas i arbetet med att skydda och främja minoriteten och dess språk.

Med vänlig hälsning,

Hanna Södling

Kommunikationsfunktionen

Expeditionschefens kansli

Arbetsmarknadsdepartementet

———————————————————————————————————-

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande
Vår medlemsavgift är:
75 kr för enskild medlem
150 kr för ett familjemedlemskap
75 kr för att bli stödmedlem.
Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.
Hemsidan: http://www.resanderung.tk/
Twitter: https://twitter.com/Resandefolk
Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Annonser