Minoritetspolitik

I veckan har regeringen släppt lite info
Kulturdepartementet tillsätter utredning om inrättande av ett nationellt center för romska frågor
Regeringskansliet har beslutat om att ge en utredare inom Kulturdepartementet i uppdrag att närmare utreda möjligheterna för hur ett nationellt center för romska frågor ska kunna inrättas. I uppdraget ingår bl.a. att föreslå vilka specifika uppgifter centret ska ha, att utreda och föreslå om centret ska inrättas inom ramen för befintlig myndighetsstruktur samt att utreda hur romskt deltagande och inflytande i centret kan säkerställas.

och
Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik ID-nummer: SOU 2017:60
Utredningen om en stärkt minoritetspolitik föreslår flera åtgärder i sitt delbetänkande, bland annat att det införs en skyldighet för kommuner och landsting att anta dokumenterade mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Utredningen bedömer även att det finns behov av en nystart i fråga om statens uppföljning och samordning av tillämpningen av minoritetslagen och föreslår därför att uppdraget ska skötas av en ny särskild myndighet.

En stärkt minoritetspolitik

IMG_1774

Bilden togs den 27 januari 2017 när Kurt Magnusson och Britt-Inger Hedström Lundqvist träffade Alice Bah Kuhnke och hade ett möte med kulturministern.

Betänkandet om En stärkt minoritetspolitik lämnas över den 14 juni till kulturminister Alice Bah Kuhnke. Betänkandet  går sen att se på regeringen.se efter överlämnandet den 14 juni.

En stärkt minoritetspolitik syftar till en översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Kommittédirektiv 2016:73

En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Beslut i ärendet kommer tas vid regeringssammanträde den 1 september 2016

Sammanfattning 

Lennart Rohdin utsågs till särskild utredare ska göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor. Med utgångspunkt i översynen, Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och regeringens strategi för de nationella minoriteterna (prop. 2008/09:158) ska utredaren föreslå åtgärder i syfte att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter.

Utredaren ska bl.a.

. genomföra en sammanhållen analys av minoritetspolitiken för att tydliggöra styrkor och utmaningar och lämna förslag för att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter,

. analysera och föreslå hur de nationella minoriteternas inflytande och delaktighet kan stärkas,

. föreslå hur den statliga samordningen och uppföljningen ska organiseras samt överväga om en möjlighet till prövning av beslut ska införas,

. utreda behovet av kunskapshöjande åtgärder i syfte att öka samhällets kunskap om de nationella minoriteterna, och

. se över lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och lämna förslag till förändringar.

Lennart Rohdin och hans assistenter Joanna Lantz och Sami Mlayeh samlade en referensgrupp från de fem olika minoriteterna. Förutom möten med referensgruppen har det åkts genom landet för att samla in uppgifter och synpunkter. Det är många personer som fått komma till tals i detta betänkande.

Information om regeringens arbete med romsk inkludering

Här är en sammanfattning av regeringens och Regeringskansliets arbete med romsk inkludering februari-maj 2017.

Statskontoret ska utvärdera styrningen av strategin för romsk inkludering

Statskontoret har fått i uppdrag att utvärdera styrningen av regeringens strategi för romsk inkludering. Statskontoret ska analysera om strukturen för den statliga styrningen, där Regeringskansliet och Länsstyrelsen är viktiga aktörer, på  ett effektivt sätt har bidragit till att uppfylla strategins övergripande mål. I uppdraget ingår att granska hur kommuner och myndigheter uppfattar den samlade statliga styrningen och om den präglas av romskt deltagande och inflytande. Statskontoret ska genomföra uppdraget efter samråd med romska företrädare och redovisa det senast den 1 juni 2018.

Läs mer här: http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/04/uppdrag-till-statskontoret-om-utvardering-av-styrningen-av-strategin-for-romsk-inkludering/

Ny nulägesbeskrivning om romers rättigheter

Länsstyrelsen i Stockholms län har fått i uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Statens skolverk och romska sakkunniga göra en nulägesbeskrivning i de kommuner som under perioden 2012–2017 beviljats statsbidrag för utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på lokal nivå. Nulägesbeskrivningen ska följa upp den nulägesbeskrivning som Länsstyrelsen redovisade till regeringen i december 2014 men involvera fler kommuner än de tidigare pilotkommunerna. Syftet är att få en jämförbar bild av vilka hinder och möjligheter som finns för att romers rättigheter ska tillgodoses och om de insatser som genomförts bidragit till strategins övergripande mål. Länsstyrelsen ska samordna arbetet och redovisa det senast den 15 oktober 2017.

Läs mer här: http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/05/uppdrag-till-lansstyrelsen-i-stockholms-lan-att-gora-en-nulagesbeskrivning-i-kommuner-med-verksamhet-for-romsk-inkludering/

Uppdrag till Forum för levande historia gällande utställningen Vi är romer

Regeringen har gett Forum för levande historia i uppdrag att bidra till romskt medskapande i förmedlingen av utställningen Vi är romer. I uppdraget ingår bl.a. att säkerställa att pedagoger eller sakkunniga med romsk språk- och kulturkompetens medverkar i arbetet med utställningen. Uppdraget ska genomföras i samråd med romska sakkunniga. Utställningen visas nu på Malmö stadsmuseum och kommer att visas på Västerbottens länsmuseum i Umeå med start hösten 2017.

Läs mer här: http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/05/uppdrag-till-forum-for-levande-historia-gallande-utstallningen-vi-ar-romer/

Ny brobyggarutbildning 2018

Skolverket och Socialstyrelsen har i uppdrag att se till att lämplig uppdragsutbildning tas fram och görs tillgänglig 2016–2019 för personer med romsk språk- och kulturkompetens som anställs för arbete inom i första hand förskola, förskoleklass, skola, socialtjänst eller hälso- och sjukvård. En andra omgång av utbildningen kommer att starta våren 2018 och pågå 2018–2019. Utbildningen behandlar bl.a. interkulturella förhållningssätt inom förskola, skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, brobyggarrollen samt regelverk och rutiner inom aktuella verksamheter. Utbildningen innehåller också moment som förbereder deltagarna på en kommunal anställning. Under våren erbjuds kommuner och landsting möjligheten att ansöka om bidrag för att utbilda brobyggare. Deltagarna ska under studietiden ha en heltidslön och statsbidraget ska ersätta lönen med 50 procent av lönekostnaderna för varje brobyggare.

Läs mer här: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategi-for-romsk-inkludering/brobyggarverksamhet/

Övrigt

Beslut från Justitiekanslern angående det så kallade ”Kringresanderegistret”

Justitiekanslern har den 24 maj beslutat att inte överklaga hovrättens dom om höjt skadestånd till de drabbade i det så kallade ”Kringresanderegistret” Mer information finns på Justitiekanslerns webbplats.

Läs mer här: http://jk.se/2783

Nytt europeiskt romskt institut för konst och kultur

Ett europeiskt romskt institut för konst och kultur inviger sin verksamhet i Berlin den 8 juni. Institutet (European Roma Institute for Arts and Culture, ERIAC) ska arbeta med att sprida kunskap om romsk kultur och historia och verka mot antiziganism. Institutet finansieras bl.a. av Europarådet och Open Society Foundations. För närvarande saknas närmare information om institutet på Europarådets webbplats.

Läs om Europarådets arbete här: http://www.coe.int/en/web/portal/roma

RUNG: ”Våra varmaste tankar går just nu till offren och deras familjer”

Lejon HL

Foto Hasse Lindell.

Sverige har drabbats av en terrorattack som liknar de attacker som tidigare har hänt i Berlin, Nice och London. Nu har Stockholm, Sverige drabbats. En misstänkt terrorist har rammat människor i centrala Stockholm med en stulen lastbil. Händelsen tog fyra personer liv och 15 personer har skadats.

 

 

Som norrlänning är det lätt att fnysa lite åt stockholmarna. Inte kan de skotta snö, och konstigt kaffe dricker de också. Ogästvänliga och stressade.

Fredagen den 7 april fick vi här uppe anledning att erkänna att våra fördomar kanske ändå var just fördomar. Efter det fruktansvärda som hände på Drottninggatan så fick vi se ett Stockholm vi inte har sett innan, fast det måste funnits där hela tiden.

Trots att så många människor var rädda och ledsna så var reaktionerna allt annat än ogästvänliga och stressade. Människor hjälpte varandra, öppnade sina hem för främlingar som inte hade någonstans att ta vägen och engagerade sig för att folk de aldrig träffat innan. De som kunde bjöd på mat. De bilburna körde hem de strandsatta. Allting var lite mänskligare, mitt i det omänskliga som hänt.

Våra varmaste tankar går just nu till offren och deras familjer.

Och vår respekt till alla de människor som har engagerat sig för att göra saker lite bättre i en situation som känns övermäktig. Nästa gång vi ska till att fnysa över att det inte går att beställa en vanlig kopp kaffe i huvudstaden kanske vi hinner tänka till först. Vad spelar konstiga sedvänjor för roll i en verklighet där människor faktiskt ställer upp för varandra.

Förening RUNG (resande, ung, ny och gammal)
Ordförande Linda Lundqvist

Finns även att läsa det pressmeddelande  RUNG: ”Våra varmaste tankar går just nu till offren och deras familjer”

Åhlens HL

Foto Hasse Lindell.

År av förföljelse

Avsnitt 3 av 4 är vår kassör Kurt Magnusson med i

Romer är en av Sveriges nationella minoriteter men så har det inte alltid varit. Sverige har en historia av att ha förtryckt romer. En romsk grupp som utsatts för stark förföljelse är de resande. Resandes barn sattes på barnhem och kvinnor tvångssteriliserades. Resande tvingades även utstå skallmätningar och rasbiologiska undersökningar. Vi möter Kurt Magnusson och Marcela Kovacsova som båda diskriminerats av svenska myndigheter. Kurt tvångsomhändertogs som barn och Marcela har funnits med i ett olagligt register över romska medborgare.

Ämnen:
Historia > Efter ca 1900, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Nationella minoriteter
Ämnesord:
1900-talet, Diskriminering av romer, Förföljelse av romer, Omhändertagande av barn, Rasbiologi, Romer, Sverige, Tvångssterilisering
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9

RUNGs årsmöte 2017

Föreningen RUNGs Årsmöte 2017-03-25

 • §1 Mötet öppnas
  Sittande ordförande öppnar mötet
 • §2 Val av mötesordförande
  Årsmötet valde Linda Lundqvist
 • §3 Val av protokollförare
  Årsmötet valde Britt-Inger Hedström Lundqvist
 • §4Val av justerare som tillsammans ordförande och sekreteraren ska justera protokollet
  Årsmöte valde Kurt Magnusson
 • §5Val av rösträknare
  Årsmötet valde Kim Fredriksson
 • §6 Föreningen är stadgeenligt utlyst
  Årsmötet svarade Ja
 • §7 Godkännande av dagordningen
  Årsmötet gör tillägget övriga frågor
 • §8 Årsredovisningen
  Årsmötet Godkände årsredovisningen
 • §9 Revisorernas berättelse
  Årsmötet Godkänd revisorernas berättelse
 • §10 Ansvarsfrihet
  Årsmötet beviljade sittande styrelse ansvarsfrihet
 • §11 Inkomna motioner
  Inga motioner
 • §12 Övriga frågor
  Förlag för att köpa in profilkläder. Kim Fredriksson tar på sig att ta in kostnadsförslag och logotyper för kläderna. Årsmötet godkänner förslaget
  Årsmötet godkänner att Jenny Gustavsson och Kim Fredriksson öppnar en lokalgrupp till RUNG i Göteborg
  Årsmötet godkänner att Romhjälpens 5000kr går till föreningen Choice for children därefter läggs
  Romhjälpen läggs på is.
 • §13 Val av ordförande
  Årsmötet väljer sittande ordförande Linda Lundqvist till ordförandeposten
 • §14 Val av kassör
  Årsmötet väljer sittande kassör Kurt Magnusson till fortsatt till kassör
 • §15 Val av övriga ledamöter + vice ordförande
  Årsmötet väljer Jenny Gustavsson till vice ordförande
 • §16 Val av revisorerna
  Årsmötet väljer Liisa Lundqvist till revisor
 • §17 Val av valberedning
  Årsmötet beslutar att styrelsen  ska vara valberedning
 • §18 Verksamhetsberättelsen
  Se bifogat dokument
 • §19 Möte avslutas

Ny styrelse

Ordförande Linda Lundqvist

Vice ordförande Jenny Gustavsson

Kassör Kurt Magnusson

Sekreterare Britt-Inger Hedström Lundqvist

Ledamöter:

Marita Martinelle

Tomas Larsson


Bifogat dokument Verksamhetsberättelse

RUNG representerar och finns/har funnits med under 2016 i bland annat dessa sammanhang:

 • Referensgrupp för Kommissionen mot antiziganism regeringskansliet
 • Arbetsgruppen ”Sekretariatet för romska frågor”
 • URs dialoggrupp för minoriteten romer/nationella minoriteter
 • Referensgrupp om ras-/etnisk profileringsstudie
 • URs tv-program där Kurt finns med i UR De nationella minoriteterna programmet heter ”Romernas historia”
 • RomArchive: Sweden Institutet för språk och folkminnen
 • Referensgrupp knuten till Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)
 • Olika dialogmöten rörande våra frågor i de olika kommuner som vi är representerade inom föreningen

RUNG ha också funnits med som aktiva representanter i:

 • Utställningen ”Vi är romer” i Borås
 • Skrivit i olika tidningar och varit aktiva i debatten rörande våra frågor
 • Gatutidningen Dik Manusch
 • Littfest
 • Romernas nationaldag
 • Förstudien angående nationellt demokrati- och migrationsmuseum
 • Västerbottens läns landsting samråd judar, romer och tornedalingar
 • Institutet för språk och folkminnens workshop i Uppsala “Romer och resande i det nordiska kulturarvet”
 • Dialogmöte romsk inkludering Umeå
 • Konferensen Utsatta EU-medborgare 2016
 • Olika projekt på Västerbottens Museum
 • Berättarfestivalen i Skellefteå
 • Avslutningen på vandringsutställningen om samtida och dåtida resandekonstnärer (Västerbotten)
 • Deltagit i Svenska kyrkans budkavle
 • Föreläsningar i olika skolor i landet
 • Föreläsningar i olika delar av landet

RUNGs årsmöte 20170325

Välkomna till RUNGs årsmöte

Skolgatan Carlolis församlingshem lördagen den 25 mars klockan 12,00

Vi bjuder på smörgåstårta

17021700_10155885468263521_2120234394611566129_n

Föreningen RUNG Årsmöte 20170325

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av protokollförare
§ 4 Val av justerare som tillsammans med ordföranden och sekreteraren ska justera protokollet
§ 5 Val av rösträknare

§ 6 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
§ 7 Godkännande av dagordningen
§ 8 Framläggande av styrelsens årsredovisning

§ 9 Framläggande av revisorernas berättelse

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§ 12 Val av ordförande
§ 13 Val av kassör
§ 14 Val av övriga ledamöter
§ 15 Val av revisorer
§ 16 Val av valberedning
§ 17 Mötets avslutande