RUNGs årsmöte 20170325

Välkomna till RUNGs årsmöte

Skolgatan Carlolis församlingshem lördagen den 25 mars klockan 12,00

Vi bjuder på smörgåstårta

17021700_10155885468263521_2120234394611566129_n

Föreningen RUNG Årsmöte 20170325

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av protokollförare
§ 4 Val av justerare som tillsammans med ordföranden och sekreteraren ska justera protokollet
§ 5 Val av rösträknare

§ 6 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
§ 7 Godkännande av dagordningen
§ 8 Framläggande av styrelsens årsredovisning

§ 9 Framläggande av revisorernas berättelse

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§ 12 Val av ordförande
§ 13 Val av kassör
§ 14 Val av övriga ledamöter
§ 15 Val av revisorer
§ 16 Val av valberedning
§ 17 Mötets avslutande

Annonser