Hedra förintelsens offer den 27 januari

Överallt i Sverige hedras förintelsen den 27 januari. Vi uppmanar alla resande och romer att söka upp var man hedrar förintelsens offer era städer och visa respekt för de offer som drabbades under förintelsen.

Den 27 januari är en nationell minnesdag i Sverige, det är också en internationell minnesdag genom att FN har deklarerat den 27 januari varje år som minnesdag över förintelsens offer: romer, judar, homosexuella, handikappade och andra som nazisterna ansåg mindre värda.

Förintelsen var en långvarig, systematisk, industriell och statligt organiserad mordmetod. Vi alla bör känna till hur samhället förmåddes acceptera förföljelser av släktingar, medmänniskor, grannar, skolkamrater etc. Det är vårt ansvar är att förhindra upprepning.

Den 27 januari 1945 befriades nazisternas största förintelseläger Auschwitz-Birkenau. År 2005 deklarerade FN dagen som internationell minnesdag över förintelsens offer. Sedan 1999 har dagen varit en nationell minnesdag i Sverige. Det är en dag då vi hedrar minnet av alla som mördades under förintelsen. En dag för dem som vill uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde och som vill manifestera sitt engagemang mot intolerans, främlingsfientlighet, rasism, antisemitism och antiziganism.

Annonser

Nya publikationer om strategin för romsk inkludering

Nu finns en ny kortare skrift som beskriver strategin för romsk inkludering och arbetet med att genomföra den. Den finns att ladda ner eller beställa på regeringens webbplats.

Läs mer här: http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/01/arbetet-med-regeringens-strategi-for-romsk-inkludering-20122032/

Det finns också ett nytt faktablad om strategin för romsk inkludering att ladda ner. Faktabladet finns även på engelska, arli, kale, lovari, kelderash och resanderomani.

Läs mer här: http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/10/regeringens-strategi-for-romsk-inkludering/

Alice Bah Kuhnke uppmärksammar Förintelsens minnesdag

Den 26-27 januari besöker Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Göteborg, bland annat för att delta i en minnesceremoni i Domkyrkan i Göteborg för att hedra offren för Förintelsen i samband med den officiella minnesdagen. Statsrådet kommer också att träffa politiker, tjänstemän och företrädare för romer i den före detta pilotkommunen Göteborg för att prata om romsk inkludering och romers rättigheter.

Kommissionen mot antiziganisms slutbetänkande har remissbehandlats

Kommissionen mot antiziganisms slutbetänkande med rekommendationer och förslag på åtgärder och metoder för att motverka och förebygga antiziganism har remissbehandlats. Det innebär att myndigheter, romska organisationer och andra aktörer har fått möjlighet att lämna synpunkter på Kommissionens förslag. Sista datum för att lämna synpunkter var den 15 december. Samtliga remissvar finns på regeringens webbplats.

Läs mer här: http://www.regeringen.se/remisser/2016/09/remiss-sou-201644-kraftsamling-mot-antiziganism/

Nationell plan mot rasism och hatbrott

Den 24 november beslutade regeringen om en nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. I planen uppmärksammas bl.a. antiziganismen och andra former av rasism i det svenska samhället.

Läs mer här: http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/01/samlat-grepp-mot-rasism-och-hatbrott–nationell-plan-mot-rasism-liknande-former-av-fientlighet-och-hatbrott/

Övrigt

Eftersom Regeringskansliet har fått frågor om den webbplats som presenterar en ny ”romernas ombudsman” vill vi vara tydliga med att detta inte är någon statlig myndighet och att varken regeringen eller Regeringskansliet är involverade i webbplatsen.

En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Kommittédirektiv 2016:73

En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sammanfattning

En särskild utredare ska göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor. Med utgångspunkt i översynen, Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och regeringens strategi för de nationella minoriteterna (prop. 2008/09:158) ska utredaren föreslå åtgärder i syfte att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter.

Utredaren ska bl.a.

. genomföra en sammanhållen analys av minoritetspolitiken för att tydliggöra styrkor och utmaningar och lämna förslag för att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter,

. analysera och föreslå hur de nationella minoriteternas inflytande och delaktighet kan stärkas,

. föreslå hur den statliga samordningen och uppföljningen ska organiseras samt överväga om en möjlighet till prövning av beslut ska införas,

. utreda behovet av kunskapshöjande åtgärder i syfte att öka samhällets kunskap om de nationella minoriteterna, och

. se över lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och lämna förslag till förändringar.

Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 15 juni 2017.

Läs hela inlägget här

Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)

Gå in här och fyll i enkäten

Detta är en enkät från Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02) som har gjorts i samverkan med Svenska kyrkans flerspråkiga arbete, Romska Ungdomsförbundet och Föreningen RUNG – Resandefolket. Den här enkäten kan du också ha fått genom en annan förening för romer eller resande som du är medlem i.

Regeringen har i september 2016 tillsatt en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Med utgångspunkt i översynen ska utredaren föreslå åtgärder i syfte att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter.

Denna enkät går ut till romer och resande i landets kommuner i syfte att ge utredaren underlag att bedöma, hur de själva ser på hur minoritetslagens rättigheter tillgodoses i deras kommun.

Du svarar bara på de frågor du själv vill svara på.
Dina svar på denna enkät är anonyma.

Svaren ska vara inne SENAST 10 februari 2017.

/Lennart Rohdin, särskild utredare om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)